Poučení o zpracování osobních údajů a o službách pracovního portálu jodDNES.cz pro uživatele

Poučení o zpracování osobních údajů

Předáním (odesláním) osobních údajů berete na vědomí, že společnost MAFRA, a.s. bude tyto osobní údaje na základě Vaší dokončené registrace využívat k poskytování služby JobDNES.cz. Údaje mohou být zpracovány k účelům spojeným s provozem serveru JobDNES.cz a k dalším níže uvedeným účelům. Jednou z funkcí naší služby je možnost prezentovat Váš životopis zájemcům o získání zaměstnanců (zákazníkům naší služby). Pokud si vygenerujete Váš životopis, budete však vždy moci odkliknutím políčka „Zařadit toto CV do databáze životopisů“ zabránit jeho zveřejnění. U placených služeb mohou být údaje nutné pro vedení účetnictví či dokladování plnění ze strany MAFRA dále ukládány po dobu stanovenou právními předpisy či po dobu přiměřenou s ohledem na nutnost prokázání plnění poskytnutého ze strany MAFRA.

Důrazně doporučujeme použít pro přihlašování do našich služeb unikátní heslo.

Dále budeme Vámi předané údaje používat ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě, pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností.

Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem zasílání nabídek zaměstnání, o kterých se budeme domnívat, že jsou pro Vás vhodné, a dále nabízení obchodu a služeb MAFRA, a.s., vč. zasílání tzv. nevyžádaných obchodních sdělení a to jak naší společnosti, tak - v případě, kdy zakliknete příslušné políčko ve zobrazené nabídce - i třetích stran nesouvisejících s touto službou. Zasílání takovýchto sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Odškrtnutím políčka „Přeji si dostávat nabídky pracovních pozic cílené na základě údajů z mého uživatelského profilu a mého životopisu“ můžete vyjádřit nesouhlas s tím, abychom Vám zasílali cílené nabídky práce; v takovém případě budete dostávat pouze obecné newslettery. Upozorňujeme, že samotné zrušení registrace není považováno za odmítnutí zasílání obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů je prováděno do té doby, než s ním vyjádříte nesouhlas, resp. než zrušíte registraci. Pro tento účel nás můžete kontaktovat podpora@jobdnes.cz. Vaše údaje následně znepřístupníme, nicméně je budeme archivovat ještě po dobu cca 12 měsíců za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, zlepšování našich služeb a možnosti obnovy omylem smazané registrace. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh. Upozorňujeme, že pokud bude Váš životopis některým zaměstnavatelem založen k jeho výběrovému řízení, nedojde po zrušení registrace automaticky k jeho odebrání a daný zaměstnavatel bude pouze upozorněn na to, že jste registraci zrušili. Stejné platí pro případ, kdy svůj životopis změníte. V rámci aplikace můžete zjistit, který zaměstnavatel si Váš životopis zobrazil, v menu „správa životopisů/statistika prohlížení“

U životopisů, které nebudou uživatelem po přiměřenou dobu aktualizovány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit v rámci veřejné části databáze.

Poskytnutí veškerých údajů je dobrovolné (předání osobních údajů označených při registraci jako povinné je však vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Veškeré údaje budou zpracovávány v interním počítačovém systému JobDNES společnosti MAFRA, a.s. Právním základem výše uvedených zpracování je souhlas, plnění smlouvy a oprávněné zájmy MAFRA, a.s., které jsou charakterizovány výše uvedenými účely zpracování. Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností MAFRA, a.s. zejména v oblasti účetnictví, ochrany osobních údajů a prevence deliktní činnosti.

MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv registraci s okamžitou účinností zrušit či omezit rozsah poskytovaných služeb, aniž by byla povinna o tom uživatele zvlášť informovat.

V souvislosti s vytvořením Vašeho životopisu si uložíme také některé technické údaje, tedy čas vytvoření či změny a Vaši IP adresu. Tyto údaje budeme archivovat za účelem poskytnutí naší služby, jejího zlepšování, bezpečnosti a ochrany našich práv po přiměřenou dobu. Z našeho serveru také provádíme po přiměřenou dobu bezpečnostní zálohy.

Další informace najdete v dokumentech Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na portálu JobDNES.cz a Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů.

Naše služba také využívá cookies. Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: osobni.udaje@mafra.cz.

Obecné podmínky služby jobDNES.cz pro uživatele

Vyplněním údajů do formulářů potvrzujete, že jsou pravdivé. Informace o fungování služby a jejích funkcích naleznete též zde [https://www.jobdnes.cz/rady-a-tipy/]. Služba může obsahovat i další funkčnosti, např. tzv. hlídacího psa. Hlídací pes umožňuje uživateli požádat, aby mu byl 1x za den zasílán přehled nových pozic odpovídající jím vybraným parametrům.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. (dále také jen „poskytovatel“) není povinna uzavřít smlouvu o poskytování služeb JobDNES.cz (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

Poskytovatel může tyto podmínky jednostranně změnit (a to např. v případě změny právních předpisů, změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli, změny výkladu právních předpisů, změn technických parametrů internetu, změn v odvětví srovnatelných služeb, změny služby apod.). Změna podmínek bude uživateli oznámena v rámci uživatelského rozhraní. Změnu podmínek může uživatel odmítnout a využívání služby v takovém případě kdykoliv ukončit zrušením registrace.

Poskytování služby není garantováno. Službu nemusí MAFRA, a.s. poskytovat či ji může kdykoliv omezit či její poskytování zcela ukončit a to i jen pro jednotlivé uživatele. Omezení poskytování služby bude provedeno zejména v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob.

Veškerá doporučení a informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

Uživatel není oprávněn bez povolení poskytovatele užívat službu k podnikatelským účelům. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

MAFRA, a.s. je oprávněna (avšak nikoliv povinna) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy MAFRA, a.s., je MAFRA, a.s. oprávněna tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči MAFRA uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je MAFRA, a.s. oprávněna neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

Služba je poskytována uživatelům bezúplatně, není-li výslovně stanoveno jinak.

MAFRA je oprávněna k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Podrobnosti ke službě Generátor životopisů

  • Pro uchazeče zcela služba zdarma a bez povinné registrace.
  • Výstupem služby je životopis ve formátu PDF, jehož součástí je označení služby.
  • V rámci formuláře můžete do systému uložit i další přílohy, např. fotografii.
  • Na výběr máte z několika profesionálně připravených šablon.
  • Jednoduchá a rychlá editace a možnost smazání.
  • Volitelně můžete své CV zařadit do databáze životopisů – v takovém případě budou mít k životopisu a jeho přílohám přístup zaměstnavatelé registrovaní v naší službě, kteří si jej mohou uložit a následně Vás kontaktovat.
  • Pokud životopis smažete či změníte, všem zaměstnavatelům, kteří si Váš životopis v naší aplikaci uložili, se zobrazí upozornění na neaktuálnost životopisu. Váš životopis jim však automaticky nemažeme, neboť nebudeme vědět, zda s takovým zaměstnavatelem aktuálně nejste v kontaktu.
  • V rámci aplikace po přihlášení můžete zjistit, který zaměstnavatel si Váš životopis zobrazil, v menu „správa životopisů/statistika prohlížení“.
  • V případě potřeby dalších informací nás můžete kontaktovat na podpora@jobdnes.cz

Další informace a užitečné odkazy