Přehled

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby jobDNES.cz

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s. pokud se jedná o uživatele služby jobDNES.cz.

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351 (dále jen "MAFRA").

Při zpracování Vašich osobních údajů se budeme řídit především Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“) a českými předpisy jej provádějícími.

Registrovaní uživatelé služby

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o registrované uživatele služby jobDNES.cz.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Údaje získané v rámci služby jobDNES.cz jsou využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování služby jobDNES.cz, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv či práv třetích osob (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti stránek jobDNES.cz
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (týká se jen soutěží, do nichž se aktivně přihlásíte)
 • zlepšování obsahu stránek jobDNES.cz a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům resp. zasílání nabídek práce odpovídajících Vašemu profilu zadanému do naší služby a k zasílání obchodních sdělení

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (např. zveřejnění životopisu), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služby jobDNES.cz, oprávněné zájmy MAFRA (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování nabídek, které odpovídají Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či zaměstnavatelů, kterým bude Váš životopis zpřístupněn)  a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.) ).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, např. pokud budete souhlasit se zveřejněním Vašeho životopisu zákazníkům naší služby. Další zveřejňování životopisu můžete kdykoliv odmítnout (souhlas odvolat). Při odvolání souhlasu bude Váš životopis znepřístupněn v rámci služby, nicméně upozorňujeme, že pokud bude mít některý zaměstnavatel v době Vašeho rozhodnutí o znepřístupnění Vašeho životopisu Vaše údaje (životopis) uložené v rámci jeho profilu, nedojde automaticky k jeho odebrání, bezodkladně jej však upozorníme na to, že Váš profil byl zrušen či přestal být veřejný a smažeme jej po uplynutí 6 měsíců. V rámci služby si můžete kdykoliv zobrazit přehled o tom, kterým zaměstnavatelům byl zpřístupněn Váš životopis. Pokud byste chtěli, aby došlo ke smazání Vašeho životopisu i z takovýchto výběrových řízení, kontaktujte nás prosím.

Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli naší služby jobDNES.cz budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat Vaše jméno, příjmení, e-mail a heslo (v tzv. hashované podobě tak, aby nebylo jednoduše čitelné), dále další informace a dokumenty zadané Vámi do Vašeho profilu, jako je telefon, adresa, životopis, motivační dopis, certifikáty apod. a odkazy na Vaše profily na sociálních sítích, které do služby zadáte. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali, jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali. V rozsahu, v němž naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli či zaměstnavatelům, můžeme ukládat v systému i texty takových vzkazů a údaje odesílatele.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, například adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám a provedené změny.

Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby po přiměřenou dobu.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále 12 měsíců po jejím zrušení, po tuto dobu lze tedy účet reaktivovat. Při zrušení služby však rovnou smažeme některé důvěrnější údaje, jako je Váš životopis či Vámi uložená reakce na inzerát, která však může být nadále uložena v profilu jejího adresáta. Upozorňujeme však, že pokud Váš životopis byl některých zaměstnavatelem umístěn do výběrového řízení v našem systému, bude upozorněn na smazání životopisu, ale k výmazu (anonymizaci) jím uloženého klonu životopisu z výběrového řízení dojde až po uplynutí 6 měsíců od zařazení životopisu do výběrového řízení; pokud tedy chcete ukončit svoji účast ve výběrovém řízení dříve, kontaktujte nás nebo příslušného zaměstnavatele; stejný postup platí při odebrání životopisu z veřejné části serveru.

Po uplynutí 12 měsíců jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu (odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a bezpečnostní logy aktivity v rámci účtu.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde a pro účely cílené nabídky zaměstnání zde.

U životopisů, které nebudou uživatelem po přiměřenou dobu aktualizovány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit v rámci veřejné části databáze.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení služby

Užívání naší služby jobDNES.cz, můžete kdykoliv ukončit (to neplatí pro případ poskytování placené služby). Pokud chcete zrušit svoji registraci, kontaktujte administrátora služby, který s Vámi proces zrušení registrace dokončí. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům (vyjma životopisů zařazených u zaměstnavatelů do výběrových řízení, kde prosím o smazání výslovně požádejte, viz výše). Upozorňujeme, že jak je uvedeno výše, i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů a účetnictví.

Odškrtnutím políčka „Přeji si dostávat nabídky pracovních pozic cílené na základě údajů z mého uživatelského profilu a mého životopisu“ můžete vyjádřit nesouhlas s tím, abychom Vám zasílali cílené nabídky práce; v takovém případě budete dostávat pouze obecné newslettery. Upozorňujeme, že samotné zrušení registrace není považováno za odmítnutí zasílání obchodních sdělení (našich newsletterů), ty Vám tedy budeme i nadále zasílat do doby, než jejich zasílání neodmítnete.

Neregistrovaní uživatelé služby

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o uživatele služby jobDNES.cz, kteří neprovedli registraci a pouze si vygenerovali životopis v rámci služby jobDNES.cz

Jak služba funguje?

Pokud nezaškrtnete příslušné políčko umožňující uchování životopisu, nebudete mít k Vašemu životopisu po jeho vygenerování přístup a Vámi zadaná data po 24 hodinách smažeme.

Pokud toto políčko zaškrtnete, bude Váš životopis po jeho vygenerování uložen v naší neveřejné databázi a použit pro níže uvedené účely do doby, než jej smažete. Pro možnost přístupu k editaci si prosím nezapomeňte zadat Váš e-mail a zaškrtnout možnost zaslání údajů pro editaci na Váš e-mail. Pro případné obnovení ztraceného přístupu nás prosím kontaktujte na podpora@jobdnes.cz.

V další fázi zadávání dat budete mít možnost si zvolit, zda chcete Váš životopis zpřístupňovat zaměstnavatelům registrovaným v jobDNES.cz. V takovém případě však doporučujeme raději provést plnou registraci v našem serveru, díky níž budete mít jednodušší přístup k Vašim údajům.

Pro jaké účely budeme Vaše údaje zpracovávat?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Údaje budou zpracovávány k účelům spojeným s provozem serveru jobDNES.cz (tedy budeme provádět jejich zpracování pro to, abyste mohli svůj životopis upravovat a dále využívat) a pokud na konci formuláře zakliknete políčko „Zařadit toto CV do databáze životopisů“ v rámci tohoto serveru také k poskytování (ať již za úplatu či bez ní) třetím osobám – zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání.

Dále budeme údaje získané v souvislosti s vygenerováním životopisu a v rámci logů jeho změn, jako je Vaše e-mailová adresa, IP adresa, z níž byly údaje uloženy a čas uložení, používat ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, ochraně našich práv a práv třetích osob (k tomuto účelu budeme v případě potřeby zpracovávat i obsah životopisu), zlepšování obsahu stránek jobDNES.cz a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a plnění našich zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení EU č. 2016/679 a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů).

Vámi zadané údaje budou také využívány pro účely marketingu MAFRA, a.s. a to pro zasílání tzv. obchodních sdělení a pro účely cílené nabídky zaměstnání.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s neregistrovanými uživateli naší služby jobDNES.cz budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat Vaše jméno, příjmení, e-mail, dále další informace a dokumenty zadané Vámi do Vašeho životopisu, jako je telefon, adresa, životopis, motivační dopis, certifikáty apod. a odkazy na Vaše profily na sociálních sítích, které do služby zadáte. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci naší služby. V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, například adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám a provedené změny.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (např. zveřejnění životopisu), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem výše uvedených zpracování je Váš souhlas a oprávněné zájmy MAFRA, a.s., které jsou charakterizovány výše uvedenými účely zpracování, tedy zejména zájmem na řádném fungování služby jobDNES.cz a souvisejícími účely. Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností MAFRA, a.s. v oblasti ochrany osobních údajů a prevence deliktní činnosti.

Doba trvání souhlasu a možnost jeho odvolání, doba zpracování údajů

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a kdykoliv v budoucnu je možné jej odvolat na e-mailu podpora@jobdnes.cz a v rámci přihlášení k editaci životopisu.

Při odvolání souhlasu bude Váš životopis znepřístupněn v rámci služby, nicméně upozorňujeme, že pokud bude Váš životopis některým zaměstnavatelem založen k jeho výběrovému řízení, nedojde automaticky k jeho odebrání, bezodkladně jej však upozorníme na to, že Váš profil byl zrušen či přestal být veřejný, ale k výmazu (anonymizaci) jím uloženého klonu životopisu z výběrového řízení dojde až po uplynutí 6 měsíců; pokud tedy chcete ukončit svoji účast ve výběrovém řízení dříve, kontaktujte nás nebo příslušného zaměstnavatele. Pokud budete chtít získat informaci, kteří zaměstnavatelé si Váš životopis uložili či je zvlášť požádat o jeho smazání, kontaktujte nás prosím na podpora@jobdnes.cz či dalších kontaktech. Obdobné platí pro případ, kdy svůj životopis změníte či smažete.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

U životopisů, které nebudou po přiměřenou dobu aktualizovány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit v rámci veřejné části databáze.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde a pro účely cílené nabídky zaměstnání zde.

Po smazání životopisů jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a bezpečnostní logy aktivity v rámci účtu.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Osobní údaje osob získaných v rámci importu inzerátů

V rámci naší služby zveřejňujeme také nabídky práce importované z integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto nabídky obsahují obvykle o zaměstnavatelích – fyzických osobách - tyto údaje: jméno a příjmení, IČO, adresu, e-mail, telefon, specifikaci nabízené pozice, mzdové rozpětí apod. Tyto údaje zveřejňujeme po dobu, po kterou jsou nabízeny v exportu MPSV, poté je mažeme a dále nijak nezpracováváme. Do importu nabídek nezahrnujeme nabídky, které nemají uvedeno IČO, tzn. nepochází od podnikatelských subjektů. Pokud si nepřejete zahrnovat Vaše nabídky pracovních míst do našeho portálu, kontaktujte nás.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Pokud Váš životopis označíte jako veřejný, zpřístupníme vybrané údaje o Vás registrovaným zákazníkům – zaměstnavatelům a Váš kompletní životopis pak platícím zákazníkům. Ti si Váš životopis budou moci uložit do svých výběrových řízení. V rámci naší služby však zákazníci nezískávají žádný souhlas se zpracováním osobních údajů mimo naši službu, resp. mimo výběrová řízení, která byla zahájena po době, kdy byly Vaše údaje v naší službě zveřejněny zaměstnavatelům. Takto zpřístupněné životopisy automaticky smažeme (resp. je anonymizujme) v rámci výběrových řízení po uplynutí 6 měsíců od zařazení životopisu do výběrového řízení.

Jinak může MAFRA zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MAFRA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MAFRA,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MAFRA a auditorům MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek MAFRA
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, resp. si vygenerovat životopis, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu jobDNES.cz využívat či si vygenerovat životopis). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Naše služba jobDNES.cz není přímo určena pro použití osobám mladším 15 let. Ne vždy jsme však schopni poznat, že se do naší služby registruje dítě mladší 15 let. Proto apelujeme na rodiče, aby nás v případě, kdy budou mít podezření, že jejich dítě užívá naši službu a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.

V rámci registrace si vyhrazujeme právo přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se přesto budete registrovat do naší služby jako osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme Vás, že máte zvýšené právo požadovat výmaz všech o Vás zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Vašemu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat buď přímo v rozhraní služby či na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: osobni.udaje@mafra.cz či podpora@jobdnes.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, případně marketing na našich webových stránkách) a cílených nabídek zaměstnání podle Vašich údajů, je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení (EU) 2016/679. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Personalizované nabídky zaměstnání

Pokud neodmítnete zasílání pracovních nabídek cílených na základě údajů z Vašeho životopisu, budeme se snažit Vám zasílat prioritně nabídky odpovídající Vašemu životopisu.

Za účelem zasílání personalizovaných nabídek zaměstnání o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali, a zároveň další Vámi zadané údaje v rámci naší služby (vč. údajů zadaných v rámci životopisu). Tyto údaje budeme využívat pro to, abychom si Vás zařadili do segmentu osob pro zasílání personalizovaných nabídek práce, které budou odpovídat Vašemu profilu.

Zasílání personalizovaných nabídek můžete kdykoliv odmítnout, nejlépe zakliknutím příslušného políčka v rámci služby.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).

Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Funkce „přeposlat e-mailem“

Služba jobDNES.cz umožňuje přeposílat odkaz na detail inzerátu třetím osobám, na něž vyplníte e-mail. Logovány jsou tyto údaje: jméno a e-mail příjemce, jméno a e-mail odesílatele, IP adresa odesilatele, čas odeslání. Text zprávy není ukládán. Údaje jsou logovány po dobu cca 6 měsíců za účelem předcházení deliktní činnosti a ochrany sítě.

Reakce na inzeráty

V této části se dozvíte, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji v případě, kdy reagujete na inzerát některého zaměstnavatele.

Náš systém umožňuje zaměstnavatelům nastavit možnost odpovědí na inzerát tak, že své reakce budete zadávat přímo do systémů zaměstnavatele, tzn. mimo systém jobDNES.cz (tuto stránku poznáte tak, že bude na jiné URL adrese a nebude v barvách jobDNES.cz). V takovém případě o Vás nebudeme sbírat žádné údaje. Pokud zaměstnavatel využije pro odpovědi formulář jobDNES.cz, pak mu bude Vaše odpověď (tzn. všechny Vámi zadané údaje včetně údajů z Vašeho profilu, jste-li registrovanými uživateli služby jobDNES.cz), které k odpovědi připojíte zaslána e-mailem (s těmito údaji již pak pracuje zaměstnavatel samostatně) a zároveň bude uložena v jeho rozhraní v systému jobDNES.cz do příslušného výběrového řízení po dobu 6 měsíců (k doložení našeho plnění); upozorňujeme, že pokud jste ve Vašem profilu zvolili možnost přidávání odkazů na Vaše webové stránky a sociální sítě, budou tyto údaje k reakci připojeny. Zaměstnavatel Vás může také požádat o zvláštní souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jiné pozice, než na které reagujete. U některých zaměstnavatelů naše společnost funguje na základě zvláštní smlouvy jako tzv. zpracovatel osobních údajů a umožňuje jim používat náš systém pro správu jejich výběrových řízení a kontaktů získaných i mimo náš systém. V takovém případě o době uložení Vašich údajů rozhoduje příslušný zaměstnavatel.

Součástí služby je i možnost inzerenta zaslat reagujícímu uchazeči pozvánku s instrukcemi k natočení video dotazníku, která se stává součástí reakce.

Funkce „hlídací pes“

Služba jobDNES.cz umožňuje zřídit tzv. hlídacího psa, na základě kterého Vám bude 1x za den zasílán přehled nových pracovních pozic na našem serveru odpovídající Vámi vybraným parametrům. Za účelem funkčnosti služby, IT bezpečnosti, ochrany našich práv a práv třetích osob a doložení souladu s právními předpisy (zejména Nařízením) budeme u zřízeného hlídacího psa ukládat parametry zadané při jeho zřízení, Vaši e-mailovou adresu, IP adresu, z níž byly provedeny jednotlivé úkony a čas jejich provedení. Tyto údaje budou ukládány po dobu trvání hlídacího psa a po přiměřenou dobu poté, odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky. Pokud neurčíte jinak, bude Vaše e-mailová adresa použita také k zasílání našich newsletterů.

Cookies a služby třetích stran

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

V rámci stránky jobDNES.cz používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů.

Obecná pravidla pro užití cookies naleznete zde.

Služba jobDNES.cz také umožňuje funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Google+ a LinkedIn. Tyto aplikace mohou samostatně sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách MAFRA.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook    https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Google+      https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
LinkedIn      https://www.linkedin.com/help/linkedin

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění zaměstnavatelům (tedy zejména údajů zadávaných do Vašeho životopisu). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V rámci služby jobDNES.cz to obvykle nutné nebude. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 • Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné části služby jobDNES.cz (uživatelský profil, editace CV, …), sdílení přístupu je striktně zakázáno.
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. Upozorňujeme, že naše služba jobDNES.cz není určena osobám mladším 15 let.
 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem MAFRA. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde.
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.
 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o Vašich právech podle Nařízení

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

  MAFRA, a.s.
  Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
  e-mail: osobni.udaje@mafra.cz, podpora@jobdnes.cz
  tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
  ID datové schránky: tu3cfw9

Obecné podmínky služby jobDNES.cz pro uživatele

Vyplněním údajů do formulářů potvrzujete, že jsou pravdivé. Informace o fungování služby a jejích funkcích naleznete též zde. Služba může obsahovat i další funkčnosti, např. tzv. hlídacího psa. Hlídací pes umožňuje uživateli požádat, aby mu byl 1x za den zasílán přehled nových pozic odpovídající jím vybraným parametrům.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. (dále také jen „poskytovatel“) není povinna uzavřít smlouvu o poskytování služeb jobDNES.cz (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

Poskytovatel může tyto podmínky jednostranně změnit (a to např. v případě změny právních předpisů, změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli, změny výkladu právních předpisů, změn technických parametrů internetu, změn v odvětví srovnatelných služeb, změny služby apod.). Změna podmínek bude uživateli oznámena v rámci uživatelského rozhraní. Změnu podmínek může uživatel odmítnout a využívání služby v takovém případě kdykoliv ukončit zrušením registrace.

Poskytování služby není garantováno. Službu nemusí MAFRA, a.s. poskytovat či ji může kdykoliv omezit či její poskytování zcela ukončit a to i jen pro jednotlivé uživatele. Omezení poskytování služby bude provedeno zejména v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob.

Veškerá doporučení a informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

Uživatel není oprávněn bez povolení poskytovatele užívat službu k podnikatelským účelům. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

Uživatel bere na vědomí, že MAFRA, a.s. nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

MAFRA, a.s. je oprávněna (avšak nikoliv povinna) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy MAFRA, a.s., je MAFRA, a.s. oprávněna tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči MAFRA uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je MAFRA, a.s. oprávněna neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

Smluvní vztahy mezi MAFRA, a.s. a uživateli se řídí českým právem.

Služba je poskytována uživatelům bezúplatně, není-li výslovně stanoveno jinak.

MAFRA je oprávněna k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Podrobnosti ke službě Generátor životopisů

 • Pro uchazeče zcela služba zdarma a bez povinné registrace
 • Výstupem služby je životopis ve formátu PDF, jehož součástí je označení služby
 • V rámci formuláře můžete do systému uložit i další přílohy, např. fotografii, video
 • Na výběr máte z několika profesionálně připravených šablon
 • Jednoduchá a rychlá editace a možnost smazání
 • Volitelně můžete své CV zařadit do databáze životopisů – v takovém případě budou mít k životopisu a jeho přílohám přístup zaměstnavatelé registrovaní v naší službě, kteří si jej mohou uložit a následně Vás kontaktovat
 • Pokud životopis smažete či změníte, všem zaměstnavatelům, kteří si Váš životopis v naší aplikaci uložili, se zobrazí upozornění na neaktuálnost životopisu. Váš životopis jim však automaticky nemažeme, neboť nebudeme vědět, zda s takovým zaměstnavatelem aktuálně nejste v kontaktu
 • V rámci aplikace po přihlášení můžete zjistit, který zaměstnavatel si Váš životopis zobrazil, v menu „správa životopisů/statistika prohlížení“, případně nás za tím účelem kontaktujte
 • V případě potřeby dalších informací nás můžete kontaktovat na podpora@jobdnes.cz

Další informace a užitečné odkazy

Povinně zveřejňované informace

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU, nařízení o digitálních službách informujeme, že průměrný měsíční počet aktivních příjemců naší služby za období od 1. srpna 2023 do 31. ledna 2024 činil 15 543 uživatelů.