Stáže aneb jak funguje praktické vzdělávání osob?

Komerční sdělení | 12.04.2018

Programy stáží jsou standardním nástrojem dalšího vzdělávání, který pomáhá zvyšovat zaměstnanost a pracovní mobilitu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Stáže aneb jak funguje praktické vzdělávání osob?

Stáže jsou využívány jako prostředek pro zaučení nezkušených osob nebo osob, které se dostaly na určitou dobu mimo pracovní trh, do dílčích pracovních činností pod dohledem kvalifikovaných pracovníků. Přínosem pro stážisty je skloubení teorie s praxí a získaná zpětná vazba od profesně starších kolegů. V ideálním případě dochází během stáže k postupnému začleňování do pracovního procesu.

V řadě evropských zemích jsou programy stáží ukotveny v legislativě a jsou součástí politiky zaměstnanosti. Například v Německu a Rakousku plní stáže tzv. duální funkci, kdy buď pomáhají osobám při návratu na trh práce nebo podporují vstup studentů na trh práce. Vzhledem k tomu, že povědomí o stážových programech pro studenty a mladé lidi je vcelku rozšířené, zaměříme se na dva konkrétní programy praktického vzdělávání dospělých našich zahraničních sousedů.

Rakouský projekt praktických stáží „AQUA“, byl na jedné straně vytvořen pro malé nebo střední podniky a na straně druhé pro nezaměstnané osoby různých skupin, které nemají dostatek profesních zkušeností. Pilířem projektu byl velmi individuální přístup věnovaný stážistům, který začíná už při výběru firmy, kdy jsou zvažovány i požadavky firem, které stáž nabídly. Individuální přístup je pak kladen i při samotném průběhu stáže, kdy je stážistovi věnován dostatek času na zaučení do pracovního procesu a zároveň přichází do úzké interakce se zaměstnanci firmy. Model tohoto projektu se osvědčil. Začlenění do pracovního prostředí se podařilo u 90 % účastníků, kterým bylo po absolvování stáže nabídnuto ve firmě zůstat.

Německý projekt stáží „Pracovní opatření pro profesní integraci osob znevýhodněných na trhu práce“ určený pro osoby nezaměstnané, migranty, osoby starší 51 let, rodiče po mateřské dovolené či samoživitele byl zrealizován na území Saska-Anhaltska. Tento program byl vytvořen v návaznosti na problematiku zkušební doby, kdy obvykle většina zaměstnavatelů očekává, že nový zaměstnanec bude od prvního dne odvádět dobré výkony a plnit zadání. Projekt reagoval na paradox, že přizpůsobit se takovému systému je pro osoby s nízkou kvalifikací bez předchozí pracovní zkušenosti velice obtížné a frustrující.

Ačkoliv nejsou v Česku stážové programy ukotveny legislativně a tudíž není jejich využití plošně nabízeno ohroženým skupinám trhu práce, našli bychom u nás některé podobné projekty. Institucí, která se dalšímu vzdělávání v kontextu trhu práce věnuje od roku 2011, je Fond dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání je státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekty jsou tedy realizovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Aktuálně je realizován projekt, jehož obecným cílem je zkvalitnit, zefektivnit a zpopularizovat další vzdělávání jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na pracovním trhu, projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“. Jak z podstaty projektu vyplývá, cílovou skupinou jsou již zmíněné osoby znevýhodněné, tedy např. osoby nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, osoby starší 50 let, osoby se zdravotním postižením a také rodiče na/po mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Firmy se do projektu zapojují jakožto poskytovatelé vzdělávání praxí neboli stáží. Stáže v rámci projektu je možné realizovat na různých typových pozicích a po celé ČR. Do projektu se z převážné většiny zapojují mikro-podniky, které obvykle nemají vyvinutý vlastní program stáží nebo trainee programů. Výhodou pro ně je i finanční kompenzace, kterou obdrží za každou uskutečněnou stáž. Průběžné výsledky projektu dokládají, že 40 % zapojených firem navázalo s účastníky spolupráci formou pracovního poměru, zatímco dalších 40% spolupráci po skončení stáže zvažuje.