Daně 2023: Za prošvihnutí termínu a chyby v přiznání hrozí sankce

01.04.2024

Už řadu let je v Česku tradicí, že nejvíc lidí podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob až poslední dva březnové týdny. V úterý 2. dubna 2024 přitom končí termín na odevzdání papírového formuláře. Kdo to nestihne, může využít internetové podání. Tím se termín posune na 2. května 2024. Za prošvihnutí termínů i za chyby v přiznání hrozí sankce.
Daně 2023: Za prošvihnutí termínu a chyby v přiznání hrozí sankce

„Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců a nepodepsal u všech plátců na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a dále poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a další příjmy vyšší než 20 000 korun. Výjimkou jsou lidé, kteří jsou v režimu paušální daně. Ti totiž nemusí podávat daňové přiznání vůbec,“ upozorňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Podle údajů Finanční správy bylo k 11. březnu podáno 649 690 přiznání k daním z příjmů za rok 2023, což odpovídá 23 procent celkového odhadovaného počtu. Zhruba 65 procent přiznání bylo finančnímu úřadu doručeno elektronicky datovou schránkou nebo přes portál MOJE daně.

Daňové přiznání za rok 2023: využijte formuláře pro internetové podání

Ilustrační snímek

„Doporučovanou alternativou je samozřejmě elektronické podání daňového přiznání ať už datovou schránkou nebo v uživatelsky přívětivém rozhraní portálu MOJE daně, který už aktivně využívá na 600 tisíc občanů,“ poznamenává generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Termíny pro podání daňového přiznání jsou v podstatě tři:

  • do 2. 4. 2024 platí pro poplatníky, kteří podávají růžový formulář v listinné podobě.
  • do 2. 5 2024 platí pro poplatníky, kteří podávají přiznání elektronicky.
  • do 1. 7. 2024 platí pro poplatníky, kteří podávají přiznání s daňovým poradcem.

Kdo prošvihne předepsané termíny, má ještě šanci chybu napravit do pěti pracovních dnů. Delší prodlevu ale finanční úřady netolerují a opozdilcům vyměří sankci. „Pokuta se nevyměří, pokud její výše nepřesáhne částku 1 000 korun. Pokud ale poplatník nepodá daňové přiznání ani po výzvě správce daně, sankce už činí minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty pak může činit až 300 000 korun,“ upřesňuje Michal Jelínek.

Přehled sankcí:

  • 0,05 procenta stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 procent stanovené daně,
  • 0,05 procenta stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 procent stanoveného daňového odpočtu, nebo
  • 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 procent stanovené daňové ztráty.

Pokud uděláte v daňovém přiznání chybu, je takové přiznání označeno za vadné. Správce daně vás musí v takovém případě nejprve vyzvat k opravě vady. Když na tuto výzvu nebudete nereagovat a problémy neodstraníte, pokuta může být rovněž velmi citelná.

„Tomu, kdo ani na výzvu správce daně neodstraní vadu podání, vzniká ze zákona povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 korun. Přičemž tato pokuta může být zvýšena až na 50 000 korun, pokud poplatník neodstraní vady podání a tato skutečnost závažně ztěžuje správu daní,“ poznamenává Jelínek.

V čem se nejčastěji chybuje

Jakých nejčastějších chyb se vyvarovat? Pro uplatnění různých položek pro snížení daňové povinnosti je potřeba předložit finančnímu úřadu množství podkladů. Podle Moniky Lodrové, daňová poradkyně společnosti BDO, však lidé velmi často zapomínají, že k daňovému formuláři musí připojit nejrůznější přílohy.

1. Ohlídejte si přílohy

„Na přílohu lidé zapomínají například při odpočtu ve formě uhrazených úroků z hypotečního úvěru na bytové potřeby, při kterém je nutné přiložit smlouvu o hypotečním úvěru v prvním roce uplatnění či list vlastnictví z katastru nemovitostí. Dále se často chybuje v tom, že poplatník uvádějící odpočet není vlastníkem nemovité věci či účastníkem úvěrové smlouvy,“ upozorňuje daňová poradkyně.

Zároveň například při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nelze uplatňovat úroky hned od počátku – je nutné naplnit podmínku trvalého bydlení v dané nemovitosti, což samozřejmě není možné, pokud je nemovitá věc teprve ve výstavbě.

Dále lidé typicky zapomínají na doložení smlouvy u příspěvků na penzijní či životní pojištění v prvním roce uplatnění. „Ty jsou pro finanční úřad důležité, protože produkty, u kterých se o uhrazeného pojistné může odečíst od základu daně, mají velmi specifické podmínky, které některé produkty zejména životního pojištění nesplňují,“ poznamenává Lodrová.

2. Pozor na duplicitní slevu na dítě

Rodiče mohou v daňovém přiznání uplatnit slevu na vyživované dítě, a to až do osmnáctých narozenin dítěte, případně pokud studuje, tak až do 26 let. „Ovšem tato sleva platí jen pro jednoho z rodičů, nemohou ji užívat oba. Pokud si daňové zvýhodnění uplatňují oba rodiče za stejné dítě, správce daně to zjistí jednoduše podle dostupných údajů, jako je rodné číslo dítěte,“ říká daňová poradkyně.

3. Chyby u slevy na manžela či manželku

Podmínkou pro uplatnění slevy na manžela či manželku jsou vlastní příjmy do 68 000 korun Důležité je, že se do tohoto limitu započítávají i osvobozené příjmy, jako jsou příjmy z dědictví, darů či dávky nemocenského pojištění. Tedy například peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné či dočasná pracovní neschopnost. Naopak se nezapočítávají dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek či přídavek na dítě.

4. Chybné údaje či chybějící podpis

„Jednou z častých chyb je vyplnění kolonky adresy místa pobytu aktuálním místem, kde člověk přebývá, přestože zde má být uvedena adresa trvalého bydliště. Chybné vyplnění adresy však může vést k tomu, že člověk přiznání podá na jiný finanční úřad nežli svůj místně příslušný a podání pak nemusí být na příslušný finanční úřad doručeno včas.

„Zároveň pokud poplatníci podávají daňové přiznání v papírové podobě, doporučuji překontrolovat, že je přiznání podepsáno – a to jak v kolonce podpis, tak na případné žádosti o vrácení přeplatku. Jsou v tomto případě třeba dva podpisy na jedné straně, přičemž na ten druhý lidé občas zapomínají,“ přibližuje Lodrová.

5. OSVČ už jen elektronické podání

Podnikatelé (OSVČ) se zpřístupněnou datovou schránkou musí povinně podávat daňové přiznání elektronicky. To lze učinit podáním přes portál Moje daně či přímo přes datovou schránku. U té je třeba dbát na to, aby bylo podání ve správném formátu (XML), a nikoliv například ve formátu PDF. Zatímco loni finanční správa ještě tolerovala papírové podání růžového formuláře bez jakékoliv pokuty, letos se to už opakovat nebude.

Hledáte lépe placenou práci? Najděte ji na internetovém pracovním portálu jobDNES.cz