Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Metodik

referenční číslo: 5cad93d3babecf50171451c1 | aktuálnost: 24.05.2019

Česká obchodní inspekce

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - metodik Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce v oboru služby:
43 – Ochrana spotřebitele a trhu;
44 – Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Metodik

Náplň práce

 1. tvorba metodických pokynů, stanovisek, vyjádření k dokumentům nebo požadavkům v souvislosti s dozorovou činností;

 2. koordinace hlavní činnosti dle odborností mezi ústředním inspektorátem a ostatními oblastními inspektoráty;

 3. koordinace činnosti spojené s uváděním výrobků na trh EU zejména se zaměřením na technickou kontrolu;

 4. odborná pomoc ostatním organizačním útvarům ČOI;

 5. spolupráce na podkladech pro plošnou informovanost veřejnosti, na zpracování plánu projektů a zprávy o výsledcích kontrol s celostátní působností;

 6. zpracování stanovisek za dozorový orgán k projednání na pracovních skupinách, ke správnosti postupu dle příslušného nařízení vlády (směrnice EU), k hodnotícím zprávám inspektorátů, ke složitým technickým zařízením;

 7. podklady pro informační systémy;

Požadujeme

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj: je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

 2. dosáhl věku 18 let

 3. je plně svéprávný

 4. je bezúhonný

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost

Důležité informace

veškeré informace k výběrovému řízení a Žádost o přijetí do služebního poměru, která je nedílnou součástí přihlášky jsou zveřejněny na adrese:

https://www.coi.cz/o-coi/uredni-deska/?type=volna_mista

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. dubna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. 47271/19/0100 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – metodik Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů“.

Místo pracoviště: Štěpánská 567, Praha, 12000

Region: Praha

Obor: Administrativa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské