Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Odborný rada v Oddělení daňového procesu

referenční číslo: 596df6b2babecf57bd59aee8 | aktuálnost: 25.04.2018

Generální finanční ředitelství

Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 251070 - odborný rada v Oddělení daňového procesu, v Odboru metodiky a výkonu daní, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Odborný rada v Oddělení daňového procesu

Náplň práce

Služba zahrnuje zejména:

 • Zastupování FÚ v soudních řízeních.
 • Vedení adhezních řízení, práci s občanským zákoníkem
 • Metodické řízení a usměrňování výkonu daňového řízení na řídící úrovni finančního úřadu v celém rozsahu daňového řádu.
 • Řešení komplikovaných institutů daňového řádu (stížnost, podjatost úředních osob apod.)
 • Metodické řízení a usměrňování výkonu správního řízení v souvislosti s dalšími právními předpisy jako např. zákon o omezení plateb v hotovosti apod.

Požadujeme

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 8 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení SM č. 251070 – FÚ pro Ústecký kraj“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou

 

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 3. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1] nebo uvedením údajů potřebných pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ze strany služebního úřadu;

 4. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo

  [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. magisterský studijní program;

  (preferované vzdělání: právní zaměření)

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při  podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

 5. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Služební orgán podle § 28 odst. 5 zákona zajistí po uzavření dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nemá potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda o výběru nejvhodnějšího žadatele od počátku za neplatnou;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis

   

  Bližší informace poskytne:

  Ing. Josef Holovský
  tel.: 475 252 215
  e-mail:
  Josef.Holovsky@fs.mfcr.cz

 

 

Mzda: 25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Místo pracoviště: Velká hradební 61, Ústí nad Labem, 400 21

Region: Ústecký kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské