Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (66)

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy správního úřadu s celostátní působností Koordinace národní implementace výsledků evropských přehodnocení léčivých látek (pediatrického worksharingu, doporučení PRAC ke zhodnoceným signálům) Evidence vyhodnocení rizika…

Správní řízení, kontrolní činnost, kontakt s klienty

Referent oddělení územního rozhodování - SÚ

(U Průhonu 38, Praha 7, 17000)

Vydávání územních rozhodnutí a společných povolení stavby a další činnosti podle části třetí díl 4 a 5 a části čtvrté stavebního zákona

Právník/právnička odd. právního a veřejných zakázek

(Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemnicí Úřadu městské části vyhlašuje dne 18. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení právního a veřejných zakázek odboru kancelář úřadu (právník/právnička) s místem…

Mzda: 27 000 - 60 000 Kč / měsíc

Laborant/ka Oddělení biologických metod

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a…

Administrativní pracovník/pracovnice v Oddělení vigilance

(Benešovská 2538/40, Praha 10, 101 00)

Podílení se na výkonu specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti správního úřadu s celostátní působností Komplexní zabezpečování převzetí a evidenci korespondence předané podatelnou, sekretariátem ředitele, ostatními odbornými útvary, e-mailem, DS a na základě…

Administrativa spojená s podáváním výzev k dostupnosti léčiv Vyhodnocování údajů o dostupnosti Vkládání údajů/výstupů do databází, zadávání dat ve spisové službě Athena Odpovídání na dotazy tazatelům

Mzda: 180 - 180 Kč / hodinu

Podílení se na tvorbě koncepce a celostátní koordinaci inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti lidských tkání, buněk a tkáňového zařízení včetně mezinárodně organizovaných kontrol Pořizování protokolů z kontrol Účast na kontrolách vedených jiným inspektorem …

Činnosti spojené s posuzováním úplnosti registrační dokumentace předkládané s žádostmi o registraci léčivých přípravků evropskými i národními procedurami, posuzování právního základu žádostí a referenčních léčivých přípravků Činnosti spojené s posuzováním úplnosti registrační dokumentace…

Podílení se na tvorbě koncepce dozoru v oblasti distribuce léčivých přípravků, provádění inspekcí, cenovou regulací léčivých přípravků u distributorů léčiv, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Provádění dohledu nad dodržováním předpisů pro činnosti distributorů…

Inspektor/ka – oblast vigilance zdravotnických prostředků

(Benešovská 2538/40, Praha 10, 100 41)

Podílení se na tvorbě koncepce a celostátní koordinaci oblasti zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky Zabezpečení celé přidělené agendy monitorování šetření závažných nežádoucích příhod (dále ZNP) a vlastního šetření ZNP zdravotnických prostředků …

Referent přestupků

(U Průhonu 38, Praha 7, 17000)

Zajišťování výkonu přestupkové agendy na úseku dopravně správních agend v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podílení se na celostátní koordinaci a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků Posuzování žádostí a vydávání stanovisek k léčivým přípravkům dle přidělených indikačních skupin Samostatné hodnocení…

Hlavní náplní práce je zadávání farmakovigilančních dat (data z hlášení nežádoucích účinků po užití léků) do databáze a komunikace s hlásiteli (pacienty, lékaři a farmaceuty).

přijme nové kolegy pro zajištění provozu informační linky Tiskového a informačního oddělení. Spolupráce je vhodná zejména pro studenty vyšších ročníků VŠ – odborné zaměření vzdělání farmacie/všeobecné lékařství/zdravotnictví nebo rodiče na rodičovské dovolené.

Mzda: 220 - 220 Kč / hodinu

Koordinátor/ka registrací

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Koordinace žádostí souvisejících s registrací léčivých přípravků, jejich změn a prodloužení – národní a evropské procedury, kde ČR zastává pozici referenčního (RMS) nebo zúčastněného (CMS) členského státu Odpovědnost za chod a dodržování termínů jednotlivých přidělených řízení v průběhu…

Pracovníka oddělení úklidu a čištění města (pracovní skupiny) odboru údržby majetku

(Městský obvodu Pardubice I, U Divadla 828, Pardubice, 530 02)

Provádění zahradnických prací pracovní skupiny (zejména dosekávání trávy na nedostupných místech, řez živých plotů) a obsluha profesionálního komunálního vysavače na sběr kusového odpadu. Zajištění údržby venkovní zeleně na území celého městského obvodu.

Pracovníka odboru údržby zeleně (zahradník/zahradnice)

(Městský obvodu Pardubice I, U Divadla 828, Pardubice, 530 02)

Provádění zahradnických prací pracovní skupiny. Zajištění údržby venkovní zeleně na území celého městského obvodu.

komplexní právní činnosti v oblastech působnosti odboru kultury a školství – zejména právní podpora procesu poskytování dotací a podpor v oblasti kultury a školství, v oblasti realizace projektů kultury a školství, i s podporou externích zdrojů, v oblasti metodické podpory zřizovatelům škol a…

pracovník/pracovnice oddělení dopravních přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 2 se specializací na přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s místem výkonu práce Praha. …

1 2 3 4

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů