Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Specialista přípravy a realizace dopravních nebo pozemních staveb

referenční číslo: 5f917862d0bf7a2393359436 | aktuálnost: 19.11.2020

Statutární město Ostrava

Specialista přípravy a realizace dopravních nebo pozemních staveb

Náplň práce

Příprava a realizace investičních akcí menšího rozsahu nebo částí velkých investičních akcí dopravních a/nebo pozemních staveb, zajištění odstranění nedostatků v průběhu realizace a po dokončení, koordinace dodavatelů, účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic a přebírání prací; prověřování a zajištění úplnosti projektových dokumentací; rozpočtové zajištění investic a s nimi související projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy; spolupráce a řešení případných rozporů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi; shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů, zajištění zpracování odborných technických posudků a vypořádání majetkoprávních vztahů, příprava a uzavírání smluv a jejich změn; příprava investičních záměrů a jejich následné vyhodnocení; příprava výběrových řízení investičních akcí dle interní směrnice; zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek a obchodních smluv, účast na jejich vyhodnocení, posuzování a vyhodnocování efektivnosti investic, vč. návrhů a opatření na změny; zpracování materiálů pro jednání orgánů města; evidence a příprava podkladů pro zavedení investic do majetku města; plnění dalších úkolů souvisejících se sjednaným druhem práce

Požadujeme

min. 3-letá praxe v oblasti investiční výstavby pozemních a/nebo dopravních staveb, výhodou je orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vč. prováděcích vyhlášek, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vč. prováděcích vyhlášek, dále požadujeme řidičský průkaz skupiny B, loajalitu, proaktivitu, samostatnost, komunikativnost, časovou flexibilitu, pečlivost, spolehlivost, důslednost, uživatelskou znalost práce na PC

upozornění: úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán

Uchazeči dodají

písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

-jméno, příjmení, titul

-datum a místo narození

-státní příslušnost

-místo trvalého pobytu

-číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

-druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ

-datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise apod.

 

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

-životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech

-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis z evidence RT lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč ve Středisku informačních služeb magistrátu - Czech POINT, dv. č. 105) 

-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Hlásí-li se zájemce do více souběžně probíhajících výběrových řízení, postačí připojení těchto dokladů pouze k jedné přihlášce spolu s uvedením čísla výběrového řízení, do něhož byly doklady dodány. Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné výpis z evidence RT a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Místo pracoviště: Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 72930

Region: Moravskoslezský kraj

Obor: Státní, veřejná správa, Stavebnictví, projekce, architektura

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Maturita

Benefity: Dovolená 5 týdnů, Firemní školka, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday