Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Právník

referenční číslo: 5c823bc2babecf552d5824b3 | aktuálnost: 08.03.2019

Česká obchodní inspekce

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce
v oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost; 43 – Ochrana spotřebitele a trhu;
Místem výkonu služby je Praha. Služební místo je zařazeno do 12. PT.

Právník

Služba zahrnuje:

- asistence spotřebitelům při podávání jejich žádostí o mimosoudní řešení sporů;

- podávání informací a rad spotřebitelům o jejich spotřebitelských právech v rámci EU;

- vedení řízení spotřebitelských sporů, komunikace se stranami sporu;

- spolupráce s regionálními inspektoráty v případě identifikace nesoučinnosti obchodníka  

  s ADR, podávání podnětů a návrhů na vedení správního řízení;

- spolupráce s ODR, identifikace a předávání spotřebitelských sporů a stížností jiným    

  notifikovaným ADR a ESC;

Požadujeme

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj: je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

 2. dosáhl věku 18 let

 3. je plně svéprávný

 4. je bezúhonný

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu.

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost

 7. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 11/2017/SP ústředního ředitele ČOI, kterým se stanoví úroveň znalosti cizího jazyka a odborné požadavky pro vybraná služební místa v České obchodní inspekci, kterým je:

  odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu v oboru právo.

       Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny znalost cizího jazyka – anglický nebo německý, francouzský, španělský jazyk - stupeň znalostí 1, stupeň znalostí je definován v Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek.

Nabízíme

 služební poměr na dobu neurčitou

 5 týdnů dovolené

 5 dnů indispozičního volna

 stravenky v hodnotě 100,- Kč

 vzdělávání

 

Důležité informace

veškeré informace k výběrovému řízení a Žádost o přijetí do služebního poměru, která je nedílnou součástí přihlášky jsou zveřejněny na adrese:

https://www.coi.cz/o-coi/uredni-deska/?type=volna_mista

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. března 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. 28407/19/0100 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Oddělení ADR Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce, pracoviště Praha‘‘.

Požadované jazykové znalosti

Anglický
Německý

Region: Praha

Obor: Justice, právo, legislativa, Státní, veřejná správa

Profese: právník

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské