Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II, Odbor kontrolní

referenční číslo: 5aea9974a5ad954f3e33ca7f | aktuálnost: 31.05.2018

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Ředitel Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místa č. 270675 a 270793 vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II, Odbor kontrolní, Sekce ÚP v Trutnově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v oboru služby 02 „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

Místem výkonu služby je Trutnov.

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II, Odbor kontrolní

Náplň práce

Služba zahrnuje zejména:

- provádění postupů při správě daní daňového řádu, a to místního šetření, daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností apod.;

- provádění vyhledávací činnosti podle daňového řádu;

- vyřizování žádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí;

- preference: ekonomické či právní vzdělání s orientací v daňových a účetních předpisech, včetně daňového řádu.

Požadujeme

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. května 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2700@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID: fj8ny4i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místa č. 270675
a 270793 vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II, Sekce ÚP v Trutnově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj“
.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit žadatel, který:

  1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

  • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

  • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplomu absolventa vyšší odborné školy a vysvědčení o absolutoriu / vysokoškolského diplomu). Při  podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

  • strukturovaný profesní životopis,
  • motivační dopis.

Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Místo pracoviště: Slezská 166, Trutnov, 54101

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: Vyšší odborné