Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (164)

Tajemník/ce

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce: plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy a samosprávy, kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů…

shromažďování údajů a data o finančních potřebách jednotlivých organizačních útvarů,  řešení rozpočtových opatření,  provádění rezervací finančních prostředků dle žádostí, spolupráce na zpracování zpráv s rozborem stavu čerpání finančních prostředků,  zabezpečování provádění řídící kontroly…

Podílení se na výkonu komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů Přezkoumávání věcně nebo právně…

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly…

Účetní

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Samostatné vedení agendy investičních faktur Zajišťování platebního styku s bankou včetně zahraničního Provádění vyhotovování účetních dokladů přidělené agendy a jejich zúčtování do hlavní knihy Kontrola stavu bankovních účtů se stavem v hlavní knize Provádění kontroly zúčtovaných operací a…

Inspektor pro oblast správné klinické praxe

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Výkon státního dozoru v působnosti zákona o léčivech v oblasti správné klinické praxe včetně mezinárodně organizovaných kontrol

Posuzovatel Oddělení farmakovigilančního hodnocení

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Zajišťování farmakovigilance (tj. dozoru nad bezpečností léčiv) na úrovni ČR i EU Hodnocení údajů o rizicích léčiv z nejrůznějších zdrojů, tvoření závěrů a doporučení, jak zlepšit bezpečnost používání léčiv. Komunikace těchto závěrů a doporučení odborné i laické veřejnosti Spolupráce na…

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly…

Finanční kontrolor

(U Průhonu 1338/38, Praha 7, 17000)

kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, veřejnosprávní kontroly, interní audit

Podílení se na zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů Podpora právníka PVO při řešení jednodušších právních úkonů ve správních řízeních Provádění ukládání, evidence a vyhledávání…

Pro našeho klienta, státní instituci, která se zabývá architekturou, urbanismem, rozvojem, tvorbou a správou města, hledáme vhodného kandidáta na pozici Koordinační pracovník. Náplň práce: Zajištění administrativní agendy kanceláře Organizace schůzek, podpora jednání, zápis z porad Správa agendy…

Pro našeho klienta, územní samosprávný celek, hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Referent/ka Odboru sociálních věcí a prevence. V rámci své práce budete mít na starost vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě. Dále pak využívání nástrojů…

Mzda: 25 280 - 37 170 Kč / měsíc

- na úseku státní správy a samosprávy evidenci obyvatelstva - volby a referenda - ověřování listin a podpisů - služba Czech Point - základní registry - oblast kulturní, sociální Platová třída: 9   Více informací na: www.praha-libus.cz  E-mail: tajemnik@praha-libus.cz

Správce síťové infrastruktury

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí, například u globálních hierarchických síťových prostředí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další…

Odborný/á referent/ka ekonomického odboru

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

vedení účetní agendy příspěvkových organizací na ÚMČ, tj zejména: kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací zpracovávání přehledů o hospodaření příspěvkových organizací spolupráci při přípravě podkladů pro jednání Rady MČ kontrola vyúčtování grantů poskytovaných MČ.

zajišťování administrativních, provozních a jiných činností v oblasti pozemkových úprav, zajišťování ostatních odborných činností v oblasti pozemkových úprav (například BPEJ, eroze, sucho, technická pomoc, administrace dotačních programů.

zpracování materiálů pro Radu, Zastupitelstvo a Majetkovou komisi MČ Praha 7; zajišťování podkladů, jejich digitalizace a elektronické zpracování, příprava textů usnesení zpracování žádostí o směny, prodeje, nabytí, pronájmy, výpůjčky, břemena apod.; příprava příslušných stanovisek účast na…

Náplň práce: zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí, návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník, provádění dohledu nad nezletilými, ochrana dětí před škodlivými vlivy, které…

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly…

Kontrolor(ka)/auditor(ka)

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti; provádění hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly; provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu; koordinace kontrolního týmu; zpracování protokolů a zpráv z provedených kontrol

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů