Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Manažer projektu - odborný rada, Hradec Králové

referenční číslo: A2A89322 | aktuálnost: 18.10.2016

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Manažer projektu - odborný rada, Hradec Králové

Náplň práce


Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Odboru Evropské územní spolupráce, v Oddělení pro NUTS II Severovýchod, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Hradec Králové.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. listopad 2016.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Manažer projektu - finanční manažer Odboru Evropské územní spolupráce se podílí na koordinaci a monitorování realizace projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie v oblasti Evropské územní spolupráce (programy přeshraniční spolupráce, atd.). Poskytuje poradenskou a konzultační činnost po finanční stránce při realizaci projektů. Provádí příjem a zpracování monitorovacích zpráv o postupu realizace projektů a o zajištění jejich udržitelnosti, jejich kontrolu a schvalování. Provádí kontrolu nárokovaných výdajů ve vazbě na schválené aktivity projektu a z pohledu dodržování legislativy (zejm. účetní, daňové a mzdové). Vystavuje osvědčení o výši způsobilých výdajů projektů a výši dotace pro příjemce. Kontroluje dodržování pravidel publicity. Řeší změny v průběhu projektu. Provádí administrativní a fyzickou kontrolu projektů na místě a monitoring projektů v době realizace i v udržitelnosti. Podílí se na činnosti v kontrolních skupinách, ukládání nápravných opatření a kontrole jejich plnění. Řeší nestandardní situace, připravuje podklady a hlášení nesrovnalostí. Odpovídá za řádné vedení složek dokumentace k programu/projektům, ukládání do spisoven a zpětné předkládání pro účely kontrol a auditů.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 10. 2016 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – manažer projektu (Oddělení pro NUTS II Severovýchod) Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Hradec Králové

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální