Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Kontrolor/-ka Operačního programu Technická pomoc, Praha

referenční číslo: A1E4D2F2 | aktuálnost: 02.02.2017

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Kontrolor/-ka Operačního programu Technická pomoc, Praha

Náplň práce


Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady - kontrolora/-ky Operačního programu Technická pomoc v oddělení kontrol a evaluací, v odboru Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc, v oboru služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
1. provádění plánované a mimořádné kontroly především podle zákonač. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
2. zpracování podkladů pro zahájení kontroly a protokoly o výsledku kontrolní činnosti a jiné záznamy s ohledem na charakter kontroly,
3. realizování plánu kontrol,
4. sledování vývoje legislativy EU v oblasti strukturálních fondů EU, zejména v oblasti související s problematikou kontrol,
5. monitorování a vyhodnocování plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
6. spolupracování s NKÚ, MF, EK a dalšími příslušnými vnějšími institucemi,
7. účastní se jednání pracovních skupin zaměřených na svěřenou agendu,
8. zpracování stanoviska k materiálům zabývajícím se problematikou ESIF v ČR pro jednání vlády a další instituce,
9. komunikaci s příjemci a ostatními subjekty implementace OPTP,
10. spolupracování na tvorbě dokumentace programu sloužící k zajištění realizace projektů spolufinancovaných z ESIF a jejího monitoringu,
11. zajišťování archivace veškeré dokumentace vztahující se ke spravované oblasti dle příslušných pravidel.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava

Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady - kontrolora/-ky Operačního programu Technická pomoc, č.j. MMR-55/2017-94“.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na formuláři, viz níže. K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis

Celý text oznámení a veškeré přílohy (formuláře) ke stažení naleznete zde:

www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Praha

Region: Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální