Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Řízení projektů - služební místo

referenční číslo: 83FD2270 | aktuálnost: 07.10.2016

Český úřad zeměměřický a katastrální

Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo řízení projektů v oboru služby „36. Informační a komunikační technologie“. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 12. 2016 nebo jiný termín dle dohody.

Řízení projektů - služební místo

Náplň práce


Náplň činnosti na služebním místě:
• řízení a koordinace celého životního cyklu testování dodávek (aplikací) pro centrální informační systémy ČÚZK (celkem čtyři velké informační systémy pro několik tisíc uživatelů) s využitím SW nástroje Spiratest a CA Service Desk Manager/JIRA,
• koordinace a řízení (z hlediska projektového) týmu testerů (cca 15 zaměstnanců) se zajištěním součinnosti týmu konzultantů (cca 20 zaměstnanců),
• koordinace využití jednotlivých testovacích (referenčních) prostředí,
• koordinace instalací dodávek na referenční prostředí,
• spolupráce na tvorbě testovacích scénářů,
• metodická podpora pro provádění testů s využitím SW nástroje Spiratest,
• plnění harmonogramu realizace projektů v souladu s projektovým záměrem a cíli a strategií resortu.

Požadujeme


Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky ;
Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje, výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle § 26 odst. 1věty třetí zákona. Osobní údaje žadatel uvede v samostatné žádosti.
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 7, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa ze dne 20. května 2016, č. j.: ČÚZK-08284/2016-12, kterým je odborné zaměření vzdělání - v magisterském studijním programu v oboru zeměměřictví nebo informatika. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu.

Místo pracoviště: Místem výkonu služby je Praha.

Region: Praha, Středočeský kraj

Obor: IT - vývoj aplikací a systémů, Státní, veřejná správa

Profese: tester

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální