Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Manažer projektu - odborný rada - Kraj Vysočina

referenční číslo: 56AD723F | aktuálnost: 17.09.2016

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Manažer projektu - odborný rada - Kraj Vysočina

Náplň práce


Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Odboru územní administrace programů, v Oddělení pro Kraj Vysočina, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Jihlava.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2016.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Manažer projektu se podílí na administraci projektů v Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014-2020 od hodnocení projektu při příjmu projektové žádosti, přípravě podkladů pro vydání právního aktu, po kontrolu v době realizace a době udržitelnosti v projektech spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Poskytuje poradenskou a konzultační činnost v rámci operačního programu žadatelům a příjemcům dotace po věcné a finanční stránce v době po předložení projektu.

Mezi hlavní činnosti patří posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí projektových žádostí, provádění věcného hodnocení projektu, vypracování ex-ante, interim a ex-post analýzy rizik, přijímání žádostí o změnu v projektech a příprava podkladů pro změny, příprava plánů kontrol a provádění kontrol na místě realizace projektu, přijímání a administrace zpráv z realizace projektu, zpráv o udržitelnosti projektu, práce s IS a zadávání dat, komunikace s externími partnery, účast na kontrolách a auditech, spolupráce na metodické podpoře programu, kontrola veřejných zakázek a návrh sankcí v souladu s programovou dokumentací.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 9. 2016 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu (Oddělení pro Kraj Vysočina) Centra pro regionální rozvoj České republiky“

Celý text oznámení a přílohy ke stažení naleznete zde:

www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Jihlava

Region: Kraj Vysočina

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální