Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Interní auditor - odborný rada, Praha

referenční číslo: 45AE0033 | aktuálnost: 01.10.2016

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Interní auditor - odborný rada, Praha

Náplň práce


Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - interní auditor, v Oddělení interního auditu, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 3. Audit.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2016.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Interní auditor realizuje auditní zakázky, včetně auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie, v souladu s pokyny či pověřeními vedoucího oddělení a zajišťuje s tím spojenou administrativu. Provádí hodnocení, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, efektivní a včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. Navrhuje doporučení ke zlepšení efektivnosti vnitřního kontrolního systému. Vyhodnocuje, zda rizika vztahující se k činnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. 9. 2016 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada - interní auditor Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Praha

Region: Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální