Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Vedoucí oddělení podpory OP, Praha

referenční číslo: 1EDFA53F | aktuálnost: 04.12.2016

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Vedoucí oddělení podpory OP, Praha

Náplň práce


Státní tajemnice ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení podpory OP, v odboru řízení operačních programů v oboru služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
1) plnění funkce Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a celkovou odpovědnost za přípravu programu a účinnost, správnost řízení a provádění pomoci z tohoto programu pro programové období 2014-2020,
2) plnění funkce Řídícího orgánu IOP a celkovou odpovědnost za správnost řízení a provádění pomoci z tohoto programu pro programové období 2007 – 2013,
3) přípravu a realizaci projektů technické pomoci řídícího orgánu,
4) hodnocení a kontrolu projektů technické pomoci Centra pro regionální rozvoj České republiky,
5) zajišťování systému komunikace se subjekty zapojenými do realizace IROP,
6) výkon činností spojených s publicitou programů,
7) výkon funkce sekretariátu monitorovacích výborů,
8) výkon činností souvisejících se zřizovatelskou funkcí příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „organizace“),
9) organizační a administrativní podpora pro činnost odboru.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 4. prosince 2016 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava

Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení podpory OP, č.j.: MMR-41439/2015-94“.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na formuláři, viz níže. K žádosti dále žadatel přiloží:
a)strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis

Celý text oznámení a veškeré přílohy (formuláře) ke stažení naleznete zde:

www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Praha

Region: Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: MBA, MBT, postgraduální