O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14000  Praha 4