Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Bzenec

Pracovníci evidence dat a archivů

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11498460705 | aktuálnost: 28. 9. 2016

samostatného referenta - matrikář(ka), pracovnfk(ce) evidence obyvatel
Městského úřadu Bzenec
zajišt‘ování ucelených odborných agend při správním rozhodování na úseku matriky
pověřeného obecního úřadu
Místo výkonu práce: MČÚ Bzenec — dle správního obvodu
Platové podmínky: 8. platová třída (řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb. katalogu prací - to vše ve znění platných předpisů)
Požadavky kvalifikační:
- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;
- výhodou zvláštní odborná způsobilostpři správě matrik a státního občansiví
- výhodou zkouška dle ust. ]4 odst. J písm. c) zákona Č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a ověřovánípravosti podpisu;
- výhodoupraxe matrikáře(ky);
- výhodou znalost legislativy: zákony vplatném znění zejména: zákon č. 301/2000 Sb., o
matrikách, 186/2013 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství CR, 21/2006 Sb. o
ověřování shody opisů nebo kopie listin. .‚ 500/2004 Sb. správní řád, 631/2004 Sb. o
správních poplatcích, 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, 122/2000 Sb. o obcích, 129/2000
Sb. o krajích, 312/2002 Sb. o úřednících.
Předpoklady pro výkon funkce — pracovního poměru úředníka:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
kteráje cizím státním občanem s trvalým pobytem na území CR;
věk minimálně 1 8 let;
způsobilost k právním úkonům;
) občanská a morální bezúhonnost — za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se
podle zákona na tuto osobu nenahlíží jakoby nebyla odsouzena;
dobré komunikační schopnosti;
) velmi dobrá znalost práce na PC (minimálně WORD, Excel, Outlook, Internet);
velmi dobrá znalost českéhojazyka (=jednacího úřednfho jazyka);
úhledný a čitelný rukopis;
řidičský průkaz skupiny B, aktivní schopnost řízení auta;
je vítána orientace ve vedení správniho řízení, orientace v legislativě, zkoušky odborné
způsobilosti na daném úseku St. správy, případně praxe ve veřejné správě.
Výčet dOkladů, které zájemce předloží:
? pfsenmou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení, titul zájemce,
. datum a místo narození zájemce,
. státní příslušnost zájemce,
. místo trvalého pobytu zájemce,
. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povoleni k pobytu, jde-li o cizího
státm‘ho občana,
. datum a podpis zájemce,
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; U cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem nebo čestným
prohlášením - pokud doklad o bezúhonnosti domovský stát nevydává;
pokud, že má uchazeč zkoušky ZOZ — kopie těchto osvědčení;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pracovní poměr se zájemcem, který uspěje ve výběrovém řízení, bude uzavřen na dobu
neurčitou (předpokládaný nástup od prosince 2016).
Přihlášku s požadovanými doklady zájemce doručí v zalepené obálce, označené v levém
horním rohu nápisem “REFERENT - MATRIKA“ bud‘ osobně na podatelnu Městského úřadu
Bzenec nebo poštou na adresu:
Městský úřad
náměstí

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 000 - 19 000 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail