Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Kontrolor/-ka Operačního programu Technická pomoc, Praha

referenční číslo: F1BD32B3 | aktuálnost: 19. 1. 2017

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady - kontrolora/-ky Operačního programu Technická pomoc v oddělení kontrol a evaluací, v odboru Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc, v oboru služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
1. provádění plánované a mimořádné kontroly především podle zákonač. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
2. zpracování podkladů pro zahájení kontroly a protokoly o výsledku kontrolní činnosti a jiné záznamy s ohledem na charakter kontroly,
3. realizování plánu kontrol,
4. sledování vývoje legislativy EU v oblasti strukturálních fondů EU, zejména v oblasti související s problematikou kontrol,
5. monitorování a vyhodnocování plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
6. spolupracování s NKÚ, MF, EK a dalšími příslušnými vnějšími institucemi,
7. účastní se jednání pracovních skupin zaměřených na svěřenou agendu,
8. zpracování stanoviska k materiálům zabývajícím se problematikou ESIF v ČR pro jednání vlády a další instituce,
9. komunikaci s příjemci a ostatními subjekty implementace OPTP,
10. spolupracování na tvorbě dokumentace programu sloužící k zajištění realizace projektů spolufinancovaných z ESIF a jejího monitoringu,
11. zajišťování archivace veškeré dokumentace vztahující se ke spravované oblasti dle příslušných pravidel.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava

Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady - kontrolora/-ky Operačního programu Technická pomoc, č.j. MMR-55/2017-94“.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na formuláři, viz níže. K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis

Celý text oznámení a veškeré přílohy (formuláře) ke stažení naleznete zde:

www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Praha

Region: Hl. m. Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Typ nabídky: Zaměstnání

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail