Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Úředníci v oblasti financí

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 10907380729 | aktuálnost: 8. 7. 2016

Výběrové řízení probíhá v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) z. č. 312/2002 Sb.,
Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení (VŘ) včetně informací o způsobu přihlášení se do VŘ na: http://www.namestnosl.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=4219
Stručné vymezení pracovní náplně:
Zajišťování komplexní přípravy, realizace a vyhodnocení investičních akcí města.
Výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv.
Vyhledávání možností získání finančních prostředků z externích zdrojů (dotací) na financování akcí a projektů města, zpracování žádostí o dotace, zajišťování kompletní realizace schválených žádostí o dotace, spolupráce při tvorbě koncepčních dokumentů a strategií rozvoje města.
Předpoklady:
- státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
- věk alespoň 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost, znalost jednacího jazyka.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost procesu přípravy a realizace investičních akcí (majetkoprávní vztahy, výběrová řízení, technické a ekonomické zajištění realizace investic),
- projektové řízení (v oblasti investic a realizace projektů financovaných z dotace),
- znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office),
- iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a schopnost se trvale vzdělávat,
- flexibilitu, samostatnost, spolehlivost a pečlivost,
- dobré komunikační a prezentační dovednosti,
- řidičské oprávnění skupiny B.

Dále výhodou:
- vzdělání technického zaměření (stavební obor)
- orientace v dotačních programech (např. Kraj Vysočina, státní rozpočet, fondy EU),
- orientace ve veřejné správě.
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení (telefon, e-mail)
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VŘ - referent investic a rozvoje" osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 15. srpna 2016.
Bližší informace o výběrovém řízení podá Bc. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku města, tel.: 568 619 140, e-mail: kafka@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 17 000 - 25 000 Kč / měsíc

Region: kraj Vysočina

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail