Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Technik - technička Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: AEE13320 | aktuálnost: 12. 1. 2017

Technik - technička
Stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Požadujeme:

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Další požadavky:
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
 • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
 • prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení právní a personální, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – technik - technička stavebního úřadu“.
Termín pro podání přihlášky: do 18. 1. 2017
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Jan Košťál, vedoucí Odboru stavební úřad, tel. č. 582 329 153 nebo Zuzana Zapletalová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Nabízíme:

Platové zařazení: 9. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Předpokládaný nástup: únor/březen 2017, příp. dle možností vybraného uchazeče

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail