Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Právník / právnička právního a personálního oddělení odbor kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: A8078D60 | aktuálnost: 18. 10. 2016

Právník / právnička
právního a personálního oddělení
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Prostějova

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo
 • zkušenosti z oblasti správního a občanského práva výhodou
 • zkušenosti s právním zastupováním před soudy ČR výhodou
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • schopnost analytického a koncepčního myšlení
 • spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)


Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
 • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
 • prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení právní a personální, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA “.

Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Aneta Lešanská, vedoucí oddělení právního a personálního Odboru kancelář tajemníka, tel. č. 582 329 180 nebo Zuzana Zapletalová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nabízíme:

Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 18. 10. 2016
Předpokládaný nástup: leden 2017, příp. dle možností vybraného uchazeče

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail