Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Blatná

Úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11533290786 | aktuálnost: 6. 10. 2016

Tajemník Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici odboru správního a živnostenského úřadu.

Druh práce: referent odboru správního o živnostenského úřadu
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: nástup možný od 1. 11. 2016
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

Pracovní náplní bude zajišťování výkonu přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku projednávání přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a podle zvláštních zákonů, k jejichž projednávání není příslušný jiný útvar MěÚ Blatná, provádění vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů, vedení evidence o pohledávkách Města Blatná a provádění jejich vymáhání, zajišťování působnosti podle zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv, poskytování služeb Czech pointu.


Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání,
- základní znalost přestupkového zákona a správního řádu,
- občanská bezúhonnost,
- psychická odolnost a komunikativnost,
- možnost přesčasové práce,
- řidičský průkaz skupiny "B",
- výborná uživatelská znalost práce s PC,
- výhodou je vzdělání v oblasti práva, příp. praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku projednávání přestupků dle zákona o přestupcích.

Platové zařazení: odměňován podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9, osobní ohodnocení po zapracování.

Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana cizího státu,
f) datum a podpis uchazeče,
g) souhlas se zpracováním osobních údajů.

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků a náplně práce
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 14. 10. 2016 nejdéle do 12:00 hodin, na adresu: Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na podatelnu MěÚ Blatná. Obálku označte heslem: "Výběrové řízení - přestupky" a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem příjmením a adresou odesílatele.
Podrobné informace podává Ing. Hana Valachová - vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu, tel.: 383 416 205.
Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně vyrozuměni do 27. 10. 2016.

Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 15 170 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Jihočeský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail