Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Referent/referentka sociálních věcí

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: 93FBC725 | aktuálnost: 29. 9. 2016

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou
referent/referentka sociálních věcí
sociální kurátor/kurátorka, koordinátor/koordinátorka střednědobého plánováni rozvoje sociálních služeb
NA oddělení sociální prevence
odboru sociálních věcí
Magistrátu města Prostějova

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

Požadujeme:

Další požadavky:
• vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• znalost agendy sociálního kurátora výhodou
• zkušenosti se střednědobým plánováním rozvoje sociálních služeb výhodou
• zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálních služeb výhodou
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
• umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
• spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
• zkušenost se správou webových stránek výhodou
• řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení právní a personální, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent/referentka sociálních věcí“.

Nabízíme:

Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 7. 10. 2016
Předpokládaný nástup: říjen 2016, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. č. 582 329 301, Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, vedoucí oddělení sociálně prevence, tel. č. 582 329 454 nebo Zuzana Zapletalová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail