Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Lázně Bělohrad

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11366070740 | aktuálnost: 3. 9. 2016

VEDOUCÍ ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU - pracoviště město Lázně Bělohrad a obce v jeho územním obvodu.

Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jitka Košťálová, tel. 493 792 091 (493 792 276).

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny NEJPOZDĚJI DO 30.září 2016 do 11:00 hod - prostřednictvím pošty nebo osobním podáním na adresu Městský úřad Lázně Bělohrad, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, k rukám tajemnice. Obálku označte slovy "NEOTVÍRAT- VŘ - vedoucí odboru investic a správy majetku".
Přihlášky musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. včetně přesného označení výběrové řízení.
K přihlášce se připojí strukturovaný profesní životopis uchazeče s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na investiční a stavební činnost, zadávání veřejných zakázek, výpis z evidence Rejstříku trestů - originál - ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání, lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1.12.1971), dále podepsané prohlášení uchazeč ve znění: "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracovnání a uchování."Součástí přihlášky je i elektronický a telefonní kontakt na uchazeče, datum a podpis.

Zákonné předpoklady pro výkon práce:
- dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadované kvalifikační předpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního, technického nebo ekonomického směru

Další požadované předpoklady:
- praxe ve veřejné správě nebo v řídících funkcích min. 1 rok
- velmi dobrá znalost zákona o veřejných zakázkách č. 134/ 2016 Sb. (137/2006 Sb.), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a stavebních předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů
- řídící a organizační schopnosti
- zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek
- samostatnost, rozhodnost a odolnost proti stresu, časová flexibilita, důslednost, spolehlivost, obchodní uvažování
- dobrá znalost práce na PC
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě

Výhoda:
- praxe v investiční výstavbě nebo stavebnictví
- zkušenost s agendou dotačních titulů - vypracování žádosti, výběrové řízení, realizace a vyúčtování

Pracovní poměr na dobu neurčitou, s 6 měsíční zkušební dobou.
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání 2.ledna 2017, případně po dohodě s vybraným uchazečem.

Toto oznámení bylo zveřejněno dne 30.8.2016 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách města Lázně Bělohrad - www.lazne-belohrad.cz/uredni-deska/.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Bakalářské

Mzda: 20 195 - 27 225 Kč / měsíc

Region: Královéhradecký kraj

Obor: Management

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail