Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Jihomoravský kraj

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11327340774 | aktuálnost: 27. 8. 2016

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na dvě místa
kontrolorů/kontrolorek oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního
s místem výkonu práce Cejl 73, 601 82 Brno
Předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
studijní obor nejlépe ekonomika, veřejná správa
znalosti oboru přezkoumání hospodaření územních celků, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, veřejné zakázky, finanční kontrola, odměňování, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
požadavek na zvláštní odbornou způsobilost na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
praxe minimálně 3 roky praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání (podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)
požadované jazykové znalosti vítány
další požadované dovednosti
výborná uživatelská znalost MS Office
odolnost vůči zátěži, schopnost zvládnout vysoké pracovní nasazení
samostatnost, zodpovědnost, iniciativa
schopnost analyticky myslet
ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané vědomosti
umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. září 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Kontaktní pracovník - Ing. Marek Kupka, vedoucí oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního, telefon 541 653 326.
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.
Termín nástupu: co nejdříve - dle dohody
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, emailová adresa, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
strukturovaný profesní životopis
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.


Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Mzda: 16 440 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail