Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Finanční manažer/ka v oddělení administrace projektů, Praha

referenční číslo: 8400BC6F | aktuálnost: 16. 1. 2017

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera v oddělení administrace projektů, v odboru Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc, v oboru služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
1. pozici hlavní kontaktní osoby pro příjemce a provádění poradenské konzultační činnosti pro předkládání, realizaci a změnách projektů ostatním subjektům implementace OPTP,
2. zajišťování administrace projektů dle dokumentace OPTP,
3. zadávání informací OPTP,
4. zadávání informací do MS2014+,
5. podílení se na řešení stížností žadatelů a příjemců,
6. spolupráci při přípravě vyhlášení výzev k předložení projektů,
7. účast na jednáních v pracovních skupinách pro oblast přípravy a realizace OPTP,
8. vyhodnocování realizace projektů a podílení se na přípravě podkladů vztahujících se k realizaci projektů pro vedení a ostatní oprávněné orgány,
9. účast na pravidelných jednáních s příjemcem o plnění projektu,
10. výkon činností v souladu s náplní práce v rámci programu OPTP 2007 – 2013 a programu OPTP 2014 – 2020,
11. zajišťování archivace veškeré dokumentace vztahující se ke spravované oblasti dle příslušných pravidel.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava

Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera v oddělení administrace projektů, č.j. MMR-67/2017-94“.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na formuláři, viz níže. K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis

Celý text oznámení a veškeré přílohy (formuláře) ke stažení naleznete zde:

www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Praha

Region: Hl. m. Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví, Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Zaměstnání

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail