Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Tištěná inzerce (MF DNES)

Referent pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Prostějov

Převzato z deníku MF DNES - referenční číslo: 81BCD85D | aktuálnost: 14. 8. 2016

Referent pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Prostějov Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova

Požadujeme:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk
 • vysokoškolské vzdělání stavebního směru podmínkou
 • znalost stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a předpisů souvisejících výhodou
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výhodou
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v územním plánování výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • práce s nástroji GIS výhodou
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
 • schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita
 • schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
 • schopnost vysokého pracovního nasazení
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou


Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihlášku můžete doručit následovně:
 • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
 • prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení právní a personální, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent pořizovaní ÚPP a ÚPD “.

Nabízíme:

Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 17. 8. 2016
Předpokládaný nástup: říjen 2016 příp. dle možností vybraného uchazeče

Bližší informace o pracovním místě podá Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče, tel. č. 582 329 752 nebo Zuzana Zapletalová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail