Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Státní veterinární správa

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11133570761 | aktuálnost: 20. 7. 2016

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent - asistent v oddělení útvar ředitele KVSM Krajské veterinární správy SVS pro Olomoucký kraj v oborech služby "Archivnictví a spisová služba", "Informační a telekomunikační technologie".

Místem výkonu služby je Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, Tř. Míru 563/101, Olomouc.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 8. 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 8. platové třídy.
Státnímu zaměstnanci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, přísluší nejnižší platový tarif v platové třídě pro služební místo, na něž je zařazen (§ 29 odst. 3ZSS).

Popis hlavní činnosti vykonávané na služebním místě:
- odborné činnosti související s přípravou rozhodnutí a jiných dokumentů vzešlých z činnosti úřadu
- zajišťování odborné správy dokumentů vzešlých z činností úřadu, vedení spisovny, zajišťování komplexního procesu skartačního řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.
Vzory dokumentů jsou dostupné na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace o služebním místě poskytne:
Jana Vegerová, e-mail: j.vegerova@svscr.cz, tel. 585 700 741, mobil : 724 652 058.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 1. 8. 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu epodatelna.kvsm@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 7xg8dcq.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo M_ODRED1_04".

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 13 980 - 21 070 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail