Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Manažer projektu - odborný rada - JS Rakousko-ČR, Brno

referenční číslo: 5A3DD0FA | aktuálnost: 16. 1. 2017

Generální ředitel centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada – manažer projektu JS Rakousko - ČR v Odboru EÚS, v Oddělení JS Rakousko - ČR, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Brno.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. březen 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Manažer projektu JS Rakousko - ČR se podílí na implementaci programu Interreg V-A Rakousko – ČR v příslušném příhraničním území, je odpovědný za proaktivní spolupráci s vedením JS Rakousko (St. Polten) s Řídícím orgánem, Národním orgánem, hlavní kanceláří Centra pro regionální rozvoj České republiky a relevantními institucemi, hospodářskými a sociálními partnery s cílem zajištění hladkého chodu JS funkční administrace programu.

Odpovídá za zabezpečení public relations, informací o programu, spravování a aktualizace dvojjazyčné www stránky programu v souladu s požadavky Řídícího orgánu/Národního orgánu.

Odpovídá za poskytování základních informací potencionálním žadatelům.

Odpovídá za přijímání projektových žádostí a oficiální registrace projektů. Odpovídá za kontrolu a hodnocení projektových žádostí ve stanoveném rozsahu.

Odpovídá za přípravu veškerých písemných podkladů pro zasedání Monitorovacího výboru/Řídícího výboru (včetně distribuce materiálů všem jejich členům). Odpovídá za přípravu zasedání Monitorovacího výboru/Řídícího výboru z hlediska technicko-organizačních a administrativních činností, tlumočení, zápisy z jednání (dvojjazyčně). Odpovídá za zajištění úkolů dle výsledků jednání Monitorovacího výboru/Řídícího výboru.

Odpovídá za průběžnou aktualizaci stavu realizace programu (dvojjazyčně) a zpracování roční a závěrečné zprávy o implementaci programu (dvojjazyčně).

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. 1. 2017 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 40 odborný rada – manažer projektu - JS Rakousko - ČR Centra pro regionální rozvoj České republiky“

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Místo pracoviště: Brno

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa, Ostatní

Typ nabídky: Zaměstnání

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail