Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Bzenec

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11498420741 | aktuálnost: 28. 9. 2016

referent/ka odboru životního prostředí
Městského úřadu Bzenec
zajišt‘ovánf ucelených odborných agend při správním rozhodování na úseku odboru
životního prostředí u pověřeného obecního úřadu
Místo výkonu práce: MČÚ Bzenec — dle správního obvodu
Platové podmínky: 9. platová třída (řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, nařízeni vlády č. 469/2002 Sb. katalogu prací - to vše ve znění platných předpisů).
Požadované vzdělání: min. vyšší odborné vzděláni nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou.
Pracovní náplň: Výkon státní správy na úseku odpadů, ochrany přírody, ovzduší a vod v
působnosti obce s pověřeným obecním úřadem. Výkon samosprávné činnosti na úseku
odpadů a ochrany přírody v působnosti města Bzenec.
Předpoklady pro výkon funkce — pracovního poměru úředníka:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
kteráje cizím státním občanem s trvalým pobytem na území CR;
věk minimálně 1 8 let;
způsobilost k právním úkonům;
občanská a morální bezúhonnost — za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se
podle zákona na tuto osobu nenahlíží, jakoby nebyla odsouzena;
dobré komunikační schopnosti;
) velmi dobrá znalost práce na PC (minimálně WORD, Excel, Outlook, Internet);
řidičský průkaz skupiny B, aktivní schopnost řízení auta;
) je vítána orientace ve vedení správního řízení, orientace v legislativě, zkoušky odborné
způsobilosti na daném úseku st. správy, případně praxe ve veřejné správě.
Výčet dokladůg které zájemce předloží:
písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
S jméno, příjmení, titul záj emce,
S datum a místo narození zájemce,
. státní příslušnost zájemce,
. místo trvalého pobytu zájemce,
. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
. datum a podpis zájemce,
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadnich zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
výpis z evidence Rej stříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem nebo čestným
prohlášením - pokud doklad o bezúhonnosti domovský stát nevydává;
pokud, že má uchazeč zkoušky ZOZ — kopie těchto osvědčení;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pracovní poměr se zájemcem, který uspěje ve výběrovém řízení, bude uzavřen na dobu
určitou - zástup za rodičovskou dovolenou (předpokládaný nástup od prosince 2016).
Přihlášku s požadovanými doklady zájemce doručí v zalepené obálce, označené v levém
horním rohu nápisem “REFERENT - OZP“ bud‘ osobně na podatelnu Městského úřadu
Bzenec nebo poštou na adresu:
Městský úřad
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec
ve lhůtě nejpozději do 14:00 hodin dne 07.10.2016
Doplňující informace:
Přihlášky doručené po stanoveném čase nebudou posuzovány. Do 14 dnů od data ukončení
výběrového řízení si mohou zájemci zaslané podklady vyzvednout v kanceláři tajemníka MěU
Bzenec. Nevyžádané materiály budou skartovány.
Případné další informace na tel. čísle: 5 1 8/306 413, e-mail: tajemnikbzenec.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jejím průběhu.
UDozorněnf pro uchazeče:
Uchaze

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 000 - 19 000 Kč / měsíc

Region: Jihomoravský kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail