Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Úředníci jinde neuvedení

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11493700721 | aktuálnost: 28. 9. 2016

Výběrové řízení probíhá v souladu s § 10 odst. 1 z. č. 312/2002 Sb.

Jedná se o zástup po dobu rodičovské dovolené.

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení (VŘ) včetně informací o způsobu přihlášení se do VŘ je zveřejněno na: http://namestnosl.cz/volna-pracovni-mista/d-3169/p1=2882, kde je též umístěn vzor přihlášky do výběrového řízení.

Stručné vymezení pracovní náplně:
- samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s problémovými rodinami a jednotlivci
- zajišťování funkce kolizního opatrovníka při zastupování nezletilých dětí u soudu, notářství, zprostředkování odborné pomoci,
- spolupráce s ústavními zařízeními, školskými a zdravotnickými zařízeními, soudy, orgány činnými v trestním řízení, obecními úřady, atd. v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
- další činnosti vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Požadujeme:
vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
obor vzdělání: v souladu s § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách

znalosti/dovednosti:
- znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, orientace v zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, 500/2004 Sb., správní řád, a dalších zákonech týkající se SPOD (např. zák. č.: 99/1963 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb., 292/2013 Sb., 109/2002 Sb., 89/2012 Sb.)
- psychická odolnost, velice dobré komunikační schopnosti,
- vnímavost, spolehlivost, samostatnost
- dobrá uživatelská znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič

Dále výhodou:
- praxe při výkonu sociálně právní ochrany dětí
- ZOZ k výkonu správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení (telefon, e-mail) - datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VŘ - referent SPOD" osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 10. října 2016.

Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Tomáš Nevrtal, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 568 619 170, e-mail: nevrtal@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz.

Upozornění pro uchazeče:
Město Náměšť nad Oslavou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Zam.výhody: 25 dní dovolené, stravenk

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 16 000 - 25 000 Kč / měsíc

Region: kraj Vysočina

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail