Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Úředníci v oblasti financí

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11493690730 | aktuálnost: 28. 9. 2016

Výběrové řízení probíhá v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) z. č. 312/2002 Sb.

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení (VŘ) včetně informací o způsobu přihlášení se do VŘ je zveřejněno na: http://namestnosl.cz/volna-pracovni-mista/d-3169/p1=2882, kde je též umístěn vzor přihlášky do výběrového řízení.

Stručné vymezení pracovní náplně:
- evidence a vymáhání daňových pohledávek - pokut, poplatků, nákladů řízení, exekučních nákladů
- evidence a vymáhání pohledávek ze smluvních vztahů
- evidence majetku města
- inventarizace majetku a závazků

Požadujeme:
vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
obor vzdělání: ekonomický

znalosti/dovednosti:
- znalost evidence, účtování a vymáhání pohledávek
- znalost evidence a účtování o majetku, provádění inventarizace majetku
- znalost legislativy: daňový řád (zák. č. 280/2009 Sb.), zákon o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), zákon o místních poplatcích (zák. č. 565/1990 Sb.), vyhláška MF ČR
č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
- orientace v exekučním řádu (zák. č. 120/2001 Sb.) a insolvenčním zákoně (182/2006 Sb.)
- znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Word, MS Excel, Internet)
- flexibilitu, samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové práce
- ochota dále se vzdělávat
- dobré komunikační dovednosti, schopnost pracovat pod časovým tlakem
- řidičské oprávnění skupiny B

Dále výhodou:
- znalost účetnictví územních samosprávných celků a rozpočtové skladby
- znalost odepisování dlouhodobého majetku územních samosprávných celků
- základní znalosti o DPH
- znalost mzdové agendy
- orientace ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)
- práce s IS GINIS nebo s jiným IS pro územní samosprávné celky
- ZOZ k výkonu správní činnosti při správě daní a poplatků

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení (telefon, e-mail) - datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech,
- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VŘ - referent finanční a daňové správy" osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 20. října 2016.

Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Milada Burianová, vedoucího finančního odboru, tel.: 568 619 160, e-mail: burianova@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Mzda: 15 000 - 23 000 Kč / měsíc

Region: kraj Vysočina

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail