Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Česká Lípa

Vedoucí ostatních úředníků

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11399970785 | aktuálnost: 10. 9. 2016

Charakteristika pracovního místa: koordinace státní správy na úsecích ovzduší, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les a zemědělství v oblasti životního prostředí
a samosprávy v oblasti opuštěných a toulavých zvířat nalezených na území města Česká Lípa

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 390 do 24 750 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
a příplatek za vedení

Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- obor vzdělání - zemědělský, lesnický, ochrana přírody a krajiny nebo ekologie a ochrana prostředí
- orientační znalost související legislativy (jednotlivé zákony v oblasti životního prostředí, správní řád, kontrolní řád, přestupkový zákon, zákon o obcích, zákon o úřednících územních samosprávných celků)
- praxe v oblasti životního prostředí min. 5 let
- zkušenosti s řízením kolektivu
- schopnost samostatného rozhodování
- organizační a komunikační schopnosti včetně dobrých vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
- přesnost, spolehlivost a psychická odolnost
- administrativní schopnosti
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po
1. 12. 1971

Lhůta pro podání přihlášky do: 27. 9. 2016 - 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na funkci vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podat

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 18 390 - 24 750 Kč / měsíc

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail