Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Město Žatec

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11345890763 | aktuálnost: 14. 9. 2016

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 9
Popis činnosti správy komunikací, odpadového hospodářství města:
Péče o místní komunikace a veřejně přístupné komunikace ve vlastnictví města (běžné opravy a údržba těchto komunikací). Elektronická evidence místních a veřejně přístupných komunikací (pasport komunikací). Zajištění uzavírání nájemních smluv na pronájem místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města a veřejných prostranství v majetku města za účelem provádění stavebních prací (zábory, výkopy, překopy, aj.). Reklamace případných vad, závad a nedodělků v rámci záruční doby sjednané v nájemní smlouvě. Spolupráce s TSMŽ, příspěvkovou organizací a společností Technická správa města Žatec, s.r.o. Správa a budování městského informačního systému.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
. minimální věk 18 let,
. způsobilost k právním úkonům,
. morální a trestná bezúhonnost,
. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
. vyšší odborné vzdělání nebo SŠ s maturitní zkouškou (odpovídající zaměření výhodou),
. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků a Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona; zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
. výhodou vzdělání stavebního zaměření, orientace ve výkresové dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví nebo komunikací,
. řidičský průkaz skupiny B,
. předpokládaný nástup 01.10.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
. strukturovaný životopis,
. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalisty
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec nejpozději do 12.09.2016 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – správa komunikací“.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)

Mzda: 15 170 - 22 810 Kč / měsíc

Region: Ústecký kraj

Obor: Administrativa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail